STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 17/CT-TTg Chỉ thị tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới 13/04/2020
2 1342/BCT-KHCN Công văn v/v Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo danh sách kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020 28/02/2020
3 Hướng dẫn Hướng dẫn hồ sơ nộp nghiệm thu cấp quốc gia và thủ tục hoàn thiện, thanh lý hợp đồng 08/02/2020
4 DS Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 17/06/2019
5 DS tháng 6 Danh sách kiểm nghiệm kiểm chứng 17/06/2019
6 DS tháng 6 Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu 17/06/2019
7 Tb/BCT Hồ sơ nộp nghiệm thu cấp Quốc gia và thủ tục thanh lý Hợp đồng 07/05/2019
8 115/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 04/09/2018
9 523/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 14/05/2018
10 1611/QD -BCT Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 09/05/2018
11 08/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017
12 06-KL/TW Kết luận của Ban bí thư khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50/CT-TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 01/09/2016
13 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
14 04/2015/TT-BKHCN Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/03/2015
15 11/2014/TT-BKHCN Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN: Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/05/2014