Thứ sáu, 14/06/2024 | 09:12

Thứ sáu, 14/06/2024 | 09:12

Tin Đề án

Cập nhật 02:07 ngày 29/05/2024

Thành lập Tổ soạn thảo "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương"

Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1271/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ soạn thảo "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương" thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Tổ soạn thảo có trách nhiệm tổ chức, triển khai các hoạt động khảo sát, làm việc với các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nhiên liệu sinh học.
Quyết định cũng nêu rõ, Tổ soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu kinh nghiệm, tài liệu của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới, trong khu vực liên quan đến việc phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến làm cơ sở xây dựng Đề án. Đồng thời, xây dựng dự thảo Đề án và tổ chức các bước góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án.
Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Xem chi tiết Quyết định 1271 TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 9
  • 2
lên đầu trang