STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 06-KL/TW Kết luận của Ban bí thư khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50/CT-TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 01/09/2016
2 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
3 04/2015/TT-BKHCN Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/03/2015
4 11/2014/TT-BKHCN Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN: Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/05/2014
5 08/2014/NĐ-CP Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 27/01/2014
6 1660/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020 07/11/2012
7 14/2007/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020” 25/01/2007