STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 TK01 File thiết kế tem nhận diện công nghệ sinh học 28/07/2020
2 HD Hướng dẫn xây dựng quy trình công nghệ cho các nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án 23/06/2020
3 1342/BCT-KHCN Công văn v/v Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo danh sách kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020 28/02/2020
4 CV Công văn về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công Thương 18/02/2020
5 Hướng dẫn Hướng dẫn hồ sơ nộp nghiệm thu cấp quốc gia và thủ tục hoàn thiện, thanh lý hợp đồng 08/02/2020
6 DS Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 17/06/2019
7 DS tháng 6 Danh sách kiểm nghiệm kiểm chứng 17/06/2019
8 DS tháng 6 Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu 17/06/2019
9 Tb/BCT Hồ sơ nộp nghiệm thu cấp Quốc gia và thủ tục thanh lý Hợp đồng 07/05/2019
10 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
11 04/2015/TT-BKHCN Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/03/2015
12 11/2014/TT-BKHCN Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN: Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/05/2014
13 08/2014/NĐ-CP Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 27/01/2014