Thứ bảy, 10/12/2022 | 12:36

Thứ bảy, 10/12/2022 | 12:36

An toàn thực phẩm

Cập nhật 08:01 ngày 27/09/2022

Trà Vinh đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh mới đây đã ký Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022 (Kế hoạch).
Kế hoạch nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị, thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh trên thị trường và phát triển bền vững; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Kế hoạch đề ra các kết quả và chỉ số cần đạt là 100% văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách pháp luật về chất lượng, ATTP, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được thẩm định đánh giá định kỳ về điều kiện ATTP và không có cơ sở xếp loại C. Cùng với đó, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (đối với các xã nông thôn mới). Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm qui định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2021.
Trà Vinh phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (đối với các xã nông thôn mới). (Ảnh minh họa: https://www.vietnamplus.vn/)
Để đạt được các kết quả và chỉ số trên, Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hỗ trợ, xây dựng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị, đạt tiêu chuẩn (như: VietGap, hữu cơ,…) đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc.
Triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 1121/KHPH-SNN-SYT-SCT-HND-HLHPN ngày 19/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Bên cạnh đó, tham gia các hội nghị, hội chợ nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn.
Ngoài ra, triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Duy trì triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.
UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, định mức số lượng và kinh phí thực hiện.
Bích Phương
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 4
  • 4
  • 7
  • 6
  • 7
  • 7
lên đầu trang