Thứ sáu, 14/06/2024 | 10:15

Thứ sáu, 14/06/2024 | 10:15

Tin tổng hợp

Cập nhật 11:33 ngày 05/06/2024

Bình Phước đặt ra 5 nhiệm vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng CNSH trong tình hình mới

05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được UBND tỉnh Bình Phước đề ra tại Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới (Kế hoạch).
05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học. 
Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh yêu cầu cao về tăng trưởng bền vững như hiện nay. (Ảnh: https://iict.huit.edu.vn/)
Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước.
UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cấp, các ngành, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu và nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch. 
Bên cạnh đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào điều kiện thực tế từng ngành, địa phương, lĩnh vực nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, địa phương. Thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường, bảo quản thực phẩm; phấn đấu đến năm 2030, công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Xem chi tiết Kế hoạch TẠI ĐÂY.
Bích Phương
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
  • 1
  • 2
lên đầu trang