Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:04

Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:04

Tin tổng hợp

Cập nhật 10:00 ngày 27/05/2024

Bình Thuận phấn đấu trở thành tỉnh có nền công nghiệp sinh học phát triển

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIV) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Kế hoạch nhằm mục tiêu tập trung phát triển, phấn đấu đưa Bình Thuận trở thành tỉnh có nền công nghệ sinh học phát triển với các trung tâm nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học. Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP của tỉnh.
Bình Thuận phấn đấu trở thành tình có nền công nghiệp sinh học phát triển (Ảnh minh hoạ, nguồn: binhthuan.dcs.vn)
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ rõ 5 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục rà soát , triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Đẩy mạnh hợp tác về công nghệ sinh học.
UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành. Trong đó, Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài, khuyến khích thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư cho ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học; khuyến khích sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ sinh học đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, tiếp nhận ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học quy mô công nghiệp nhằm tăng số lượng, giá trị sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp.
Hàng năm, triển khai đến các đơn vị thuộc ngành công thương đăng ký, tổng hợp (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng (nếu có) triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh.
Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, làm cơ sở để bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ mới, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghiệp sinh học đầu tư sản xuất phù hợp với kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2030:
- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, triển khai các chính sách hợp lý để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại tỉnh.
- Hình thành một số doanh nghiêp hoat đ̣ông trong lĩnh v ưc công nghê ̣sinh hoc, sản xuất các sản phẩm h̀inh thành từ công nghê ̣sinh hoc.
- Công nghệ sinh học được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
- Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học và phát triển công nghiệp sinh học tại tỉnh.
Tầm nhìn đến năm 2045: Làm chủ được một số kỹ thuật mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu của địa phương. Công nghiệp sinh học có đóng góp quan trọng và cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nguồn nhân lực đủ trình độ làm chủ công nghệ, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực công nghệ sinh học và ứng dụng thực tiễn sản xuất tại địa phương.
Xem chi tiết Kế hoạch: tại đây
Minh Khuê

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 5
  • 0
  • 5
  • 4
  • 5
  • 1
lên đầu trang