Thứ sáu, 19/07/2024 | 07:24

Thứ sáu, 19/07/2024 | 07:24

Tin tổng hợp

Cập nhật 10:02 ngày 27/05/2024

Giải pháp nâng tầm công nghiệp sinh học tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tập trung phát triển công nghệ sinh học phù hợp, hiệu quả, tạo đột phá trong các lĩnh vực. Đồng thời, phát triển ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam phấn đấu nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến tiếp cận nền tảng công nghệ hiện đại thế giới, có khả năng ứng dụng sản xuất quy mô công nghiệp, thúc đẩy ngành công nghiệp sinh học phát triển mạnh mẽ. Doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng trên 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng. Đồng thời, đưa nền công nghệ sinh học của tỉnh đạt trình độ khá so với trung bình của cả nước, góp phần đưa nền công nghệ sinh học của nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng; ứng dụng công nghệ sinh học rộng rãi trong một số ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.
Xây dựng nền công nghệ sinh học có nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Đưa công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng; đóng góp khoảng 7% vào GRDP của tỉnh; bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội; Xây dựng 01 Trung tâm công nghệ sinh học cấp tỉnh nhằm gắn nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học, phục vụ bảo tồn các giống cây trồng quý hiếm của tỉnh, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất nông sản an toàn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
Ảnh minh hoạ (vneconomy)
UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, bao gồm:
Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Thực hiện công tác truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hệ thống báo chí, tuyên truyền chú trọng giới thiệu thành tựu công nghệ sinh học trong nước, thế giới; chủ động tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Kịp thời khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hiệu quả.
Thứ hai, triển khai thực hiện và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thông qua việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đảm bảo các quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tạo điều kiện nhằm thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học; bảo đảm an toàn sinh học
Xây dựng cơ chế bảo đảm mối liên kết, gắn bó giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học; xây dựng, triển khai các kế hoạch, dự án, đề án để thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn hóa sản phẩm và dịch vụ, xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở và tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm công nghệ sinh học.
Thứ ba, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghệ sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ sinh học nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ mới, sở hữu trí tuệ; nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp; xây dựng thương hiệu, thương mại hóa sản phẩm; khai thác, sử dụng hiệu quả các phát minh, sáng chế công nghệ sinh học có giá trị cao của thế giới, ứng dụng hiệu quả trong công nghiệp sinh học.
Thứ tư, xây dựng và phát triển nguồn lực. Trong đó, xây dựng 01 Trung tâm công nghệ sinh học cấp tỉnh đạt chuẩn nhằm gắn nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học phục vụ bảo tồn các giống cây trồng quý hiếm của tỉnh, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất nông sản an toàn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên triển khai các nhiệm vụ tiếp nhận và ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học trong thực tiễn sản xuất và đời sống.
Chú trọng xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sinh học. Đào tạo, nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức ngành khoa học và công nghệ, các trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) thông qua Chương trình hợp tác của tỉnh Quảng Nam với các Viện, trường trong cả nước và trên thế giới. Hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển đạt trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Có chính sách hỗ trợ, thu hút phù hợp đối với học sinh, sinh viên tài năng chọn học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan
Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học. Tăng cường hợp tác quốc tế trong trong đào tạo và trao đổi nhân lực công nghệ sinh học có trình độ cao; quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, nhận chuyển giao công nghệ mới, công nghệ có giá trị cao của quốc tế. Hợp tác với các địa phương/quốc gia có trình độ công nghệ sinh học phát triển để nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế sinh học, quản lý tài nguyên, quản lý kinh tế - xã hội bền vững. 
Xây dựng mối quan hệ tốt với các Viện nghiên cứu, Trường đại học và các doanh nghiệp, khu vực tư nhân để thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Tạo văn hóa hợp tác để kết nối mật thiết các bên liên quan trong hệ sinh thái công nghệ sinh học và kinh tế sinh học
Đến năm 2045, tỉnh Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh có nền công nghệ sinh học phát triển trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, công nghiệp sinh học đóng góp khoảng 10-15% vào GRDP của tỉnh.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Phúc
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 5
  • 0
  • 6
  • 0
  • 7
  • 9
lên đầu trang