Thứ sáu, 14/06/2024 | 10:17

Thứ sáu, 14/06/2024 | 10:17

Tin Đề án

Cập nhật 08:02 ngày 04/12/2023

[Infographic]: Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Phương Loan
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
  • 1
  • 8
lên đầu trang