Thứ tư, 04/10/2023 | 17:24

Thứ tư, 04/10/2023 | 17:24

Tin tổng hợp

Cập nhật 01:31 ngày 05/06/2023

Quảng Bình: Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành Chương trình hành động số 26 ngày 24/5/2023 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Tập trung xây dựng và phát triển công nghệ sinh học Quảng Bình (Ảnh: skhcn.quangbinh.gov.vn/)
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác, liên kết về công nghệ sinh học.
Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Bình phấn đấu xây dựng ngành công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội; có nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đóng góp tích cực vào GRDP của tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Bình trở thành tỉnh có đủ năng lực làm chủ và áp dụng rộng rãi công nghệ sinh học trên nhiều lĩnh vực.
Theo qbtv.vn/
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 8
  • 3
  • 0
  • 4
  • 6
  • 4
lên đầu trang