Thứ tư, 04/10/2023 | 17:46

Thứ tư, 04/10/2023 | 17:46

Tin tổng hợp

Cập nhật 01:31 ngày 05/06/2023

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 36-CTr/TU thực hiện hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
(Ảnh minh họa, nguồn Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam)
Xác định phát triển công nghệ sinh học là xu thế phát triển, là động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.  Phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, là giải pháp ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội; lấy doanh nghiệp là chủ thể, có cơ chế, chính sách vượt trội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp sinh học.
Tập trung phát triển và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ sinh học, tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghiên cứu, phát triển công nghệ sinh học; phát triển, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu công nghệ sinh học trong khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; xây dựng và phát triển công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GRDP của tỉnh.
Mục tiêu đến năm 2030: Hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học của tỉnh đạt trình độ tiên tiến, bắt kịp các tỉnh, thành phố phát triển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các ngành có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đều phát triển được doanh nghiệp khoa học công nghệ, có đủ năng lực tham gia nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận công nghệ sinh học, phấn đấu để mỗi ngành nghề có tiềm năng, thế mạnh, mỗi trung tâm, cơ sở, doanh nghiệp khoa học công nghệ thực hiện hoàn thành từ 02 nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận công nghệ sinh học trở lên.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Đổi mới, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.
Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các thành tựu công nghệ sinh học; chủ động tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hiệu quả, có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học của tỉnh.
Triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách của Trung ương; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, có triển vọng phát triển thành công nghiệp sinh học.
Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển công nghệ sinh học quốc gia, liên kết, gắn bó giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học.
Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; các chế phẩm sinh học phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm, mới phát sinh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, hiệu quả, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý, hiếm theo đặc thù bản địa của tỉnh.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế. Chủ động trang bị, quản lý, sử dụng thuốc, vắc-xin đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh; nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ các loại thảo dược phát triển tại địa phương. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; giảm thiểu suy thoái, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường, phát huy tiềm năng kinh tế biển.
Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ sinh học nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ mới, sở hữu trí tuệ; nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp; xây dựng thương hiệu, thương mại hoá sản phẩm; khai thác, sử dụng hiệu quả các phát minh, sáng chế công nghệ sinh học có giá trị cao của Việt Nam và thế giới, ứng dụng hiệu quả trong công nghiệp sinh học.
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đáp ứng từng giai đoạn cụ thể. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp công nghệ sinh học, đơn vị sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ sinh học. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu đáp ứng theo yêu cầu phát triển về công nghệ sinh học; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực công nghệ sinh học có trình độ cao. Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ, thiết bị nhằm sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học, tuân thủ các điều ước quốc tế có liên quan đến công nghệ sinh học mà Việt Nam là thành viên. Thực hiện tốt các chính sách mua, chuyển giao, trao đổi công nghệ sinh học, trong đó quan tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ có giá trị cao của thế giới; hợp tác phát triển mô hình kinh tế sinh học, quản lý tài nguyên, quản lý kinh tế - xã hội bền vững.
Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh triển khai, quán triệt thực hiện đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chương trình, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.
Theo http://pbgdpl.camau.gov.vn/
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 8
  • 3
  • 0
  • 5
  • 8
  • 4
lên đầu trang