Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:48

Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:48

Bài báo khoa học

Cập nhật 01:53 ngày 14/04/2023

Thử nghiệm ứng dụng bảo quản quả bơ bằng Polyphenols được trích ly từ hạt obơ (Persea americana Mill)

TÓM TẮT
Quả bơ dễ bị hư hỏng sau thu hoạch. Các kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch thân thiện với môi trường và các phương pháp bảo quản không dùng hóa chất được ưu tiên phát triển để kéo dài thời hạn sử dụng quả bơ an toàn và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bài viết này tập trung vào việc thử nghiệm bảo quản quả bơ (Persea americana Mill) bằng polyphenols được trích ly từ hạt bơ (Persea americana Mill). Chất lượng của quả bơ sau mỗi thí nghiệm được đánh giá qua: Khối lượng, mức độ biến nâu và cảm quan. Kết quả như sau: ở điều kiện nhiệt độ thường, thời gian bảo quản là 5 ngày, vỏ quả màu xanh vàng, thịt quả mềm dẻo, hao hụt trọng lượng là 6,42% nếu không sử dụng polyphenols để bảo quản. Ngược lại, nếu sử dụng polyphenols để bảo quản thì thời gian bảo quản là 6 ngày, vỏ quả màu xanh vàng, thịt quả mềm dẻo, hao hụt trọng lượng là 4,77%. Đối với bảo quản ở điều kiện nhiệt độ lạnh (8 °C), thời gian bảo quản là 14 ngày, vỏ quả màu xanh vàng, thịt quả mềm dẻo, hao hụt trọng lượng là 2,45% khi không sử dụng polyphenols để bảo quản, còn nếu sử dụng polyphenols để bảo quản, thời gian bảo quản là 16 ngày, vỏ quả màu xanh vàng, thịt quả mềm dẻo, hao hụt trọng lượng là 2,43%.
Từ khóa: Bảo quản bơ, hạt bơ, Persea americana Mill, polyphenols, quả bơ.
ABSTRACT
THE EXPERIMENTAL PRESERVATION OF AVOCADOS (Persea americana Mill) BY POLYPHENOLS EXTRACTED FROM AVOCADO SEEDS (Persea americana Mill)
Le Phan Thuy Hanh*, Tran Quyet Thang
Ho Chi Minh City University of Food Industry
*Email: [email protected]
Avocados are deteriorated after harvest. Developing postharvest techniques using environmentally friendly and non-chemical methods have been interested to extending the shelf life of avocados in a safer and health-conscious manner. This study focused on the experimental preservation of avocados (Persea americana Mill) by polyphenols extracted from avocado seeds (Persea americana Mill). The results showed that at normal temperature, the storage time was 5 days, the peel is yellowish green, the flesh was soft, the weight loss was 6.42% if polyphenols are not used for preservation. Conversely, if using polyphenols to preserve, the storage time was 6 days, the peel is yellow green, the flesh was soft, the weight loss was 4.77%. For storage at cold temperature (8 °C), storage time was 14 days, the peel was yellowish green, the flesh was soft, weight loss was 2.45% when polyphenols were not used for preservation. If using polyphenols to preserve, the storage time was 16 days, the peel was yellow green, the flesh is soft, the weight loss was 2.43%.
Keywords: Avocado, avocado seed, Persea americana Mill, preservation of avocado,
polyphenols.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Lê Phan Thùy Hạnh, Trần Quyết Thắng
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 21 (2) (2021) 174-183)
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0
  • 6
  • 6
lên đầu trang