Thứ hai, 15/07/2024 | 20:42

Thứ hai, 15/07/2024 | 20:42

Bài báo khoa học

Cập nhật 08:22 ngày 20/10/2023

Nghiên cứu quá trình thu nhận và bán tinh sạch chitosanase từ nấm mốc Aspergillus toxicarius

TÓM TẮT:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm thu nhận và bán tinh sạch chitosanase từ chủng nấm mốc Aspergillus toxicarius. Enzyme được khảo sát pH trích ly để thu nhận bằng đệm acetate pH 4; 4,5; 5; 5,5 và đệm phosphate pH 6; 6,5; 7; 7,5. Enzyme chitosanase được bán tinh sạch bằng phương pháp kết tủa, sử dụng 2 dung môi là acetone, ethanol theo tỷ lệ 1:2; 1:3; 1:4 (v/v) và muối ammonium sulfate có nồng độ 30-80% (w/v). Thời gian bảo quản các loại dịch enzyme (thô, bán tinh sạch và enzyme cô đặc) được theo dõi trong 10 ngày ở nhiệt độ từ 2-4 °C. Quá trình sấy phun được khảo sát với nồng độ maltodextrin bổ sung 15; 20; 25% (w/v). Kết quả cho thấy, hoạt tính enzyme cao nhất khi tách chiết bằng đệm acetate pH 5,5; bán tinh sạch hiệu quả nhất với tỷ lệ enzyme:acetone 1:3 (v/v). Hoạt tính enzyme chitosanase thô ổn định trong khoảng thời gian 10 ngày bảo quản và khi bổ sung maltodextrin ở nồng độ 25% (w/v) sau sấy hoạt tính chitosanase cao nhất là 88,012 (UI/g).
Từ khóa: Aspergillus toxicarius, acetone, bán tinh sạch, chitosanase, ethanol.
Xem chi tiết: Tại đây
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Thùy Trang (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM)
Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 19 (1) (2019) 59-68
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 4
  • 7
  • 1
  • 0
  • 5
  • 1
lên đầu trang