Thứ sáu, 09/06/2023 | 07:45

Thứ sáu, 09/06/2023 | 07:45

Bài báo khoa học

Cập nhật 01:28 ngày 09/03/2023

Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học và đánh giá hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase của các dịch chiết khác nhau từ trong mơ (Sargassum henslowianum)

TÓM TẮT
Rong mơ là nguồn tiềm năng chứa các chất có khả năng ức chế enzyme acetylcholinesterase. Nghiên cứu này thể hiện sự có mặt của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase của dịch chiết khác nhau từ rong mơ (Sargassum henslowianum). Mẫu rong mơ được chiết bằng methanol, n-hexane và ethyl acetate ở 60°C trong thời gian 60 phút. Định tính các hợp chất có hoạt tính sinh học của dịch chiết theo phương pháp của Yadav, hoạt tính ức chế AChE được xác định theo phương pháp đo quang của Ellman. Kết quả cho thấy dịch chiết bằng dung môi methanol có chứa 3 nhóm hợp chất phenolic, flavonoid, carotenoid và khả năng ức chế AChE cao nhất với giá trị IC50 là 550,3 ± 0,45 µg/mL, dịch chiết bằng dung môi etylacetate và n-hexane có chứa 2 nhóm hợp chất phenolic và terpenoid, khả năng ức chế AChE thấp hơn so với dịch chiết bằng dung môi methanol, giá trị IC50 lần lượt là 606,12 ± 1,31 µg/mL và 609,55± 0,35 µg/mL. Nghiên cứu cho thấy rong mơ (Sargassum henslowianum) là nguyên liệu tiềm năng có tác dụng ức chế enzyme acetylcholinesterase.
Từ khóa: Acetylcholinesterase, enzyme, methanol, hoạt tính sinh học, Sargassum henslowianum.
ABSTRACT
QUALIFICATION OF COMPOUNDS WITH BIOLOGICAL PROPERTIES AND EVALUATION ON ANTI-ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY OF DIFFERENT EXTRACTS FROM BROWN ALGAE SARGASSUM HENSLOWIANUM
Nguyen Thi Ngoc Hoai, Nguyen Thi Phuong, Nguyen Van Hieu
Ho Chi Minh City University of Food Industry
Algae is a potential source of substances capable of inhibiting the enzyme AChE. The
study exhibited the presence of some compounds with biological properties and anti AChE enzyme activity of brown algae (Sargassum henslowianum) by different environmental extracts. The samples were extracted with methanol, n-hexane, and ethyl acetate at 60°C for 60 minutes. Qualification of compounds with biological properties and anti AChE activity of other extracts according to Yadav and Ellman, respectively. The results showed that methanol extraction contained polyphenol, flavonoids, and carotenoids. AChE of methanol extraction was IC50 550,3 ± 0,45 µg/mL. Ethylacetate and n-hexane extraction contained polyphenol and terpenoid with anti AChE activity was lower in comparison to methanol extract, and their IC50 values corresponded to 606,12 ± 1,31 µg/mL and 609,55 ± 0,35 µg/mL, respectively. Brown algae (Sargassum henslowianum) is a source of anti AChE.
Keywords: Acetylcholinesterase, enzyme, methanol, biological properties, Sargassum henslowianum.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Thị Ngọc Hoài, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Văn Hiếu - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 22 (3) (2022) 135-141)
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 7
  • 6
  • 0
  • 0
  • 3
lên đầu trang