Chủ nhật, 21/04/2024 | 13:01

Chủ nhật, 21/04/2024 | 13:01

Bài báo khoa học

Cập nhật 01:28 ngày 09/03/2023

Ảnh hưởng của điều kiện trích ly đến khả năng kháng khuẩn của dịch trích từ trái nhàu

TÓM TẮT
Các thành phần khác nhau của cây nhàu được chứng minh chứa rất nhiều các hợp chất sinh học khác nhau, từ lâu được dân gian sử dụng trong phòng và chữa bệnh. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch trích từ trái nhàu, để xác định triển vọng sử dụng loại thực vật tự nhiên này trong các ứng dụng khác nhau liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịch trích thu được bằng dung môi ethanol cho thấy sự hiện diện của các thành phần hóa học như steroid, glycosid, phenolic, tannin, terpernoid, alkaloid,… có giá trị trong việc nghiên cứu khả năng kháng khuẩn. Việc đánh giá khả năng kháng khuẩn cho thấy hoạt tính kháng khuẩn mạnh đối với Escherichia coli, Staphylococcus aureus ATCC 6538, cho thấy với điều kiện trích ly bằng dung môi ethanol 80%, tỷ lệ nguyên liệu:dung môi là 1:8 trong vòng 120 phút ở nhiệt độ 40oC thích hợp với sự thu nhận các hoạt chất kháng khuẩn từ trái nhàu chín, với hiệu suất thu hồi chất khô là 19,89+1,8% và khả năng kháng khuẩn cao nhất thể hiện qua đường kính vòng vô khuẩn là 8,7+1,2 mm. Kết quả đã chứng minh rằng dịch trích từ trái nhàu chín có thể là nguồn dược liệu tự nhiên quan trọng với
khả năng kháng khuẩn cao.
Từ khóa: Trái nhàu, dịch trích, kháng khuẩn, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ATCC 6538.
ABSTRACT
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF A EXTRACT FROM MORINDA CITRIFOLIA FRUIT
Le Nguyen Doan Duy, Phan The Duy
Ho Chi Minh City University of Food Industry


The parts of the Morinda citrifolia plant are known containing different biological compounds, those have long been used by folks in the prevention and treatment of diseases. This study was carried out to evaluate the antibacterial ability of the extract of Morinda citrifolia fruit to determine the prospect of using this plant in different applications related to food safety and hygiene. The extract obtained by ethanol solvent showed the presence of chemical agents such as steroids, glycosides, phenolics, tannins, terpernoids, alkaloids, etc., showing the value to research into antibacterial possibility. The evaluation of antibacterial ability showed strong activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus ATCC 6538. The extraction by 80% ethanol solvent, the material:solvent ratio for 1:8 in 120 minutes at
40oC was suitable for extracting active ingredients from ripe Morinda citrifolia fruit, the drymatter recovery was obtained at 19,89+1,8% and the antibacterial activity was evaluated through the diameter of inhibition zone at 8,7+1,2 mm. The results demonstrated that the extract from the ripe Morinda citrifolia fruit could be an important natural source of medicinal herbs with high antibacterial activity.
Keywords: Morinda citrifolia fruit, extractant, antimicrobial, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ATCC 6538.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Lê Nguyễn Đoan Duy, Phan Thế Duy - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 22 (3) (2022) 96-104))
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 6
  • 1
  • 9
  • 8
  • 7
  • 5
lên đầu trang