Chủ nhật, 26/05/2024 | 10:44

Chủ nhật, 26/05/2024 | 10:44

Bài báo khoa học

Cập nhật 04:44 ngày 09/03/2023

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường nuôi cấy tới quá trình sinh chitinase từ nấm mốc (Aspergillus sydowii)

TÓM TẮT
Các enzyme thuộc nhóm chitinase nhận được sự chú ý ngày càng tăng do có nhiều ứng dụng, một số đã được sản xuất công nghiệp có nguồn gốc từ vi sinh vật như Aspergillus, Bacillus, Trichoderma. Nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng và khả năng tận dụng vỏ tôm làm cơ chất cảm ứng thay cho chitin công nghiệp trong quá trình sinh enzyme có hoạt tính chitinase từ Aspergillus sydowii. Các yếu tố ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy tới hoạt tính của chitinase được khảo sát bao gồm nguồn nitơ từ urea, peptone, độ ẩm (40 - 70%), các loại khoáng (Cu2+, Fe2+, Pb2+), dung dịch trích ly là đệm photphate có pH 6,0 đến 7,5, ảnh hưởng của bột vỏ tôm so với chitin công nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nitơ là urê với hàm lượng 0,33 g (w/w), độ ẩm 50%, dung dịch trích ly có pH 7,0 là tốt nhất cho sự phát triển và sinh tổng hợp enzyme chitinase. Ngược lại, các ion khoáng Cu2+, Fe2+ và Pb2+ đều là tác nhân gây ức chế sự phát triển và sinh enzyme có hoạt tính chitinase của Aspergillus sydowii. Việc tận dụng nguồn vỏ tôm để làm cơ chất cảm ứng giúp tăng thêm giá trị ứng dụng từ nguồn nguyên liệu này.
Từ khóa: Aspergillus sydowii, chitinase, chitin, vỏ tôm.
ABSTRACT
RESEARCH THE IMPACTION OF FACTORS TO THE PROCESS OF OBTAINING
CHITINASE BY Aspergillus sydowii
Dao Thi My Linh*, Nguyen Thi Quynh Mai, Bui Thien Kim Thu
Nguyen Dinh Trieu Vu, Nguyen Dang Khoa, Son Thien Nga
Kieu Yen Vy, Tran Quynh Hoa
Ho Chi Minh City University of Food Industry
These enzymes have a wealth of applications, some of which have already been realized by industry. Most of the chitinases are original from microorganisms such as Aspergillus, Bacillus, Trichoderma. The bioactivity of chitinase is affected by nutritional and enviromental conditions. This study emphasizes on the impact of critical process variables on the activity of chitinase from Aspergillus sydowii. The utilization of shrimp waste as a substrate for solidstate cultivation of the A. sydowii was investigated. The shrimp waste induces chitinase biosynthesis and it can be used to replace chitin in cultivation of A. sydowii for producing chitinase. Other factors influencing chitinase activity have been studied include source and content of nitrogen (urea, peptone respectively 0.33 g/10.5 g medium), moisture (40-70%), minerals (Cu2+, Fe2+, Pb2+), pH extract (phosphate buffer pH 6.0-7.5). The results showed that MT4 media containing 0.33 g (w/w) urea, 50% moisture, extraction phosphate buffer pH 7.0, are suitable for chitinase bioactivity. However, the mineral ions such as Cu2+, Fe2+ and Pb2+ inhibit chitinase bioactivity of A. sydowii. Research shows that using cheap sources of byproducts from shrimp shells as substrate to replace chitin also shows commercial benefits.
Keywords: Aspergillus sydowii, chitinase, chitin, shrimp shell waste.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Đào Thị Mỹ Linh*, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu, Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 22 (2) (2022) 52-62)
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 9
  • 3
  • 8
  • 2
  • 1
  • 3
lên đầu trang