Thứ năm, 11/08/2022 | 15:01

Thứ năm, 11/08/2022 | 15:01

Bài báo khoa học

Cập nhật 01:55 ngày 03/03/2022

Nghiên cứu sản xuất nano-hydroxyapatite từ xương cá ngừ (Thunnus tonggol) và đánh giá khả năng tương thích sinh học

Tóm tắt
Trong bài báo này, ảnh hưởng của điều kiện thủy nhiệt và nung đến cấu trúc của nano-hydroxyapatite được tổng hợp từ xương cá ngừ bằng phương pháp thủy nhiệt đã được nghiên cứu. Các tính chất lý hóa của sản phẩm nano-hydroxyapatite được xác định bằng các phương pháp phân tích hiện đại như nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và quang phổ huỳnh quang tia X (XRF). Kết quả phổ XRD cho thấy điều kiện thủy nhiệt và nung ảnh hưởng đến độ kết tinh cũng như độ tinh khiết của hydroxyapatite. Các điều kiện thích hợp để tổng hợp nano-hydroxyapatite đã được xác định cụ thể thủy nhiệt ở 120°C trong 7 giờ và nung ở 800°C trong 1 giờ. Ở các điều kiện phù hợp, nano-hydroxyapatite thu được có kích thước hạt 30–100 nm và đạt diện tích bề mặt BET 15,8 m2/g, thể tích lỗ xốp 0,018 cm3/g, và đường kính lỗ xốp 23,0 Å. Tỷ lệ mole của Ca/P trong nano-hydroxyapatite được tổng hợp là 1,67 bằng tỉ lệ xác định theo lý thuyết trong hydroxyapatite. Sản phẩm nano-hydroxyapatite có độ kết tinh và tương thích sinh học cao khi thử nghiệm trong môi trường cơ thể người giả lập (SBF - Simulated Body Fluid).
Từ khóa: Cá ngừ, nano-hydroxyapatite, tương thích sinh học, xương cá
Abstract
In this paper, the effects of hydrothermal and calcination conditions on the structure of nano-hydroxyapatite synthesized from Thunnus tonggol bone were studied. The characteristics of samples were determined by various techniques such as X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), and optical X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). XRD results showed that the hydrothermal and calcination conditions affect the crystallinity and purity of nano-hydroxyapatite product. The suitable conditions for the synthesis of nano-hydroxyapatite have been proposed such as hydrothermal at 120°C in 7 hours and calcination at 800°C in 1 hour. Under the conditions, the hydroxyapatite had the nanoparticle size in a range of 30–100 nm, and reached a BET surface area of 15.8 m2/g, a pore volume of 0.018 cm3/g, and a pore diameter of 23.0 Å. The molar ratio of Ca/P in the nano-hydroxyapatite was 1.67, which would be the expected ratio for hydroxyapatite. The nano-hydroxyapatite product has high crystallinity and biological compatibility when tested in Simulated Body Fluid (SBF).
Keywords: nano-hydroxyapatite, Thunnus tonggol, biocompatibility, fish bone
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Trí1, Nguyễn Thị Mai Phương2, Nguyễn Thị Thùy Vân1, Nguyễn Phụng Anh1, Dương Huỳnh Thanh Linh1, Nguyễn Thị Hồng Nơ1, Phan Hồng Phương2, Đoàn Văn Hồng Thiện3 và Huỳnh Kỳ hương Hạ2
1Viện Công nghệ Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2Trường Đại học Bách Khoa –Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 3Trường Đại học Cần Thơ
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập. 57 Số. 4 (2021))
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 5
  • 3
  • 7
  • 2
  • 3
  • 3
lên đầu trang