Thứ sáu, 09/06/2023 | 08:50

Thứ sáu, 09/06/2023 | 08:50

Bài báo khoa học

Cập nhật 01:53 ngày 14/04/2023

Nghiên cứu quá trình trích ly saponin tổng với sự hỗ trợ của sóng siêu âm và đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết từ sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius)

TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, quá trình trích ly saponin tổng với sự hỗ trợ của siêu âm từ củ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius) đã được nghiên cứu. Phương pháp bề mặt đáp ứng được sử dụng để tối ưu các thông số của quá trình như thời gian siêu âm, công suất siêu âm và thời gian trích ly sau siêu âm. Sau đó, dịch trích được cô đặc chân không và xác định một số hoạt tính sinh học. Kết quả cho thấy tại điều kiện tối ưu, thời gian siêu âm 11,4 phút, công suất siêu âm 57,2 W/g và thời gian trích ly sau siêu âm 17,3 phút, hàm lượng saponin tổng đạt giá trị cực đại 2,577 ± 0,056 g/100 g. Giá trị này cao gấp 1,25 lần so với mẫu không xử lý siêu âm. Ngoài ra, kết quả chụp SEM cũng cho thấy siêu âm đã làm thay đổi cấu trúc tế bào của nguyên liệu ban đầu và hỗ trợ cho quá trình trích ly. Hơn nữa, cao chiết thu được có hoạt tính kháng oxy hóa và hoạt tính ức chế α-amylase với giá trị IC50 lần lượt là 340,221 µg/mL và 325,49 µg/mL.
Từ khóa: Kháng oxy hóa, kháng α-amylase, Sâm bố chính, siêu âm, trích ly saponin tổng.
ABSTRACT
ULTRASOUND - ASSISTED TOTAL SAPONINS EXTRACTION AND ASSESSMENT
OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF EXTRACTS FROM Abelmoschus sagittifolius
Pham Thi My Tien, Dinh Thi Hong Thuy, Nguyen Dang Truong,
Tran Ngoc Danh, Tran Quoc Trung, Ho Hiep Thanh,
Nguyen Thi Thao Minh, Tran Chi Hai*
Ho Chi Minh City University of Food Industry
*Email: haitc@hufi.edu.vn
In this study, the ultrasound-assisted extraction of total saponins from Abelmoschus sagittifolius was presented. The response surface methodology was used to optimize the extraction conditions including sonication time, ultrasound power, and extraction time after sonication. The extracts were then condensed by a vacuum evaporator system and their biological activities were determined. The results showed that the optimal conditions included sonication time of 11.4 min, ultrasound power of 57.2 W/g and extraction time after ultrasound treatment of 17.3 min. Under this optimum condition, the amount of total saponins obtained was 2.577 ± 0.056 g/100g, which was 1.25 times higher than that from the samples without ultrasonic treatment. Additionally, the SEM images proved that the ultrasonic treatment changed the cell structure of raw material and supported the total saponins extraction process. Moreover, the concentrated extract exhibited strong antioxidant capacity and α-amylase inhibitory activity with IC50 values of 340.221 (µg/mL) for the DPPH radical scavenging activity and 325.49 (µg/mL) for α-amylase inhibitory capacity.
Keywords: Antioxidant activity, α-amylase inhibition capacity, Abelmoschus sagittifolius Gingseng, ultrasound, total saponin extraction.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Phạm Thị Mỹ Tiên, Đinh Thị Hồng Thùy, Nguyễn Đăng Trường, Trần Ngọc Danh, Trần Quốc Trung, Hồ Hiệp Thành, Nguyễn Thị Thảo Minh, Trần Chí Hải
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 21 (3) (2021) 212-223)
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 7
  • 6
  • 5
  • 7
  • 5
lên đầu trang