Thứ sáu, 09/06/2023 | 07:24

Thứ sáu, 09/06/2023 | 07:24

Bài báo khoa học

Cập nhật 04:43 ngày 09/03/2023

Khảo sát điều kiện chiết và hàm lượng Polyphenol, flavonoid tổng, khả năng kháng oxy hóa của cao chiết lá cây trứng cá (Muntingia calabura L.)

TÓM TẮT
Nghiên cứu này thực hiện khảo sát các thông số ảnh hưởng tới quá trình trích cao ethanol từ lá trứng cá, các thông số độc lập được tối ưu bằng phương pháp bề mặt đáp ứng gồm có: nhiệt độ, tỷ lệ dung môi và nguyên liệu, thời gian chiết. Kết quả cho thấy hiệu suất chiết cao nhất là 9,77% ở điều kiện nhiệt độ 80°C, tỷ lệ dung môi/nguyên liệu là 19 mL/g, thời gian 36 phút. Nghiên cứu cũng thực hiện định lượng tổng polyphenol, flavonoid cũng như khả năng khử gốc tự do DPPH trong cao ethanol và các cao phân đoạn. Ở phân đoạn ethyl acetate, tổng hàm lượng flavonoid, polyphenol và khả năng kháng gốc tự do cao hơn các phân đoạn khác, có giá trị lần lượt là: 93,3 (mg/g); 319,0 (mg/g) và IC50 là 6,25 µg/mL.
Từ khóa: Muntingia calabura L., điều kiện chiết cao, polyphenol, flavonoid, DPPH, hóa đạc.
ABSTRACT
EXTRACTION PROCESS OPTIMIZATION AND INVESTIGATION OF TOTAL
POLYPHENOLIC AND FLAVONOID CONTENTS, ANTIOXIDANT ACTIVITY
OF CALABUR TREE LEAF EXTRACT (Muntingia calabura L.)
Dang Ngoc Ly, Vo Thanh Nhan, Le Thi Ngoc Hanh, Pham Thi Cam Hoa, Le Thi Kim Anh, Doan Thi Minh Phuong*
Ho Chi Minh City University of Food Industry
Extraction of a total ethanolic leaf extract from Muntingia calabura L. species was optimized the parameters of process to maximize the yield. The optimization was designed by using response surface methodology for independent factors such as extraction temperature, ratio of solvent (ethanol) to materials, and time. The optimized conditions of total ethanolic extract were attained at 80°C, 19 mL/g, and 36 minutes. The study also quantified total polyphenol, flavonoid as well as DPPH free radical scavenging ability in ethanolic extract and fractions. In the ethyl acetate fraction, the total content of flavonoid, polyphenol, and free radical scavenging ability reached the highest, respectively: 93.3 (mg/g); 319.0 (mg/g), and IC50 as 6.25 µg/mL.
Keywords: Muntingia calabura L., extraction process, polyphenol, flavonoid, DPPH,
chemometric.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Đặng Ngọc Lý, Võ Thành Nhân, Lê Thị Ngọc Hạnh, Phạm Thị Cẩm Hoa, Lê Thị Kim Anh, Đoàn Thị Minh Phương - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 22 (3) (2022) 57-65)
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 7
  • 5
  • 8
  • 9
  • 2
lên đầu trang