Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:23

Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:23

An toàn thực phẩm

Cập nhật 09:34 ngày 23/09/2022

Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh.
Với mục tiêu chung góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của Nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh Tiền Giang tại thị trường trong nước và quốc tế, Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:
Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn GAP - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (như VietGAP hoặc tương đương) tăng 10%/năm so với năm trước liền kề giai đoạn 2021 - 2025; tăng 15%/năm so với năm trước liền kề giai đoạn 2026 - 2030.
100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện ATTP hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% trong giai đoạn 2026 - 2030.
Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP và ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 10%/năm so với năm trước liền kề giai đoạn 2021 - 2025; tăng 15%/năm so với năm trước liền kề giai đoạn 2026 - 2030.
Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 10%/năm so với năm trước liền kề giai đoạn 2021 - 2025; tăng 15%/năm so với năm trước liền kề giai đoạn 2026 - 2030.
Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm so với năm trước liền kề hoặc không vượt quá 5%/năm trong giai đoạn 2021 - 2030.
100% các địa phương kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% trong giai đoạn 2026 - 2030.
100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn 2021-2025; tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% trong giai đoạn 2026 - 2030.
100% chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% trong giai đoạn 2026 - 2030.
Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; nâng cấp chợ đầu mối, chợ bán lẻ nông lâm thủy sản, hoàn thiện chuỗi giá trị nông lâm thủy sản; Triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; Nghiên cứu, chuyển giao, tập huấn ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo năng suất, chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc; Phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; Tăng cường năng lực thực thi chính sách, pháp luật, đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; Tham gia thực hiện các dự án của Trung ương theo quyết định được phê duyệt và phân công.
Căn cứ Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp chức năng nhiệm vụ và tình hình tại địa phương, của ngành để tổ chức triển khai thực hiện.
UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Theo https://tiengiang.gov.vn/
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 5
  • 6
  • 1
  • 1
lên đầu trang