Thứ ba, 24/05/2022 | 02:57

Thứ ba, 24/05/2022 | 02:57

Bài báo khoa học

Cập nhật 02:43 ngày 12/04/2022

Nghiên cứu khả năng hấp thu nitrate và phosphate của vi tảo được phân lập từ nước thải sinh hoạt

Tóm tắt
Nước thải sinh hoạt thường chứa một lượng lớn nitrate và phosphate có thể gây ra hiện tượng phú dưỡng và ô nhiễm môi trường nước. Vi tảo thường tích lũy nitrogen và phosphorus dưới dạng nitrate và phosphate để tạo sinh khối cho chúng. Do vậy, việc chọn ra dòng tảo có khả năng hấp thu hiệu quả nitrate và phosphate là cần thiết để làm cơ sở cho các nghiên cứu về xử lý nước thải. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát khả năng hấp thu nitrate và phosphate của 6 dòng vi tảo được phân lập từ nguồn nước thải sinh hoạt. Trong 6 dòng tảo được phân lập, 2 dòng vi tảo là Chlorella sp.1 và Chlorella sp.2 có hiệu suất hấp thu trên 90% nitrate và 88% phosphate đã được tuyển chọn. Hai dòng tảo tiềm năng này được tiếp tục nghiên cứu xử lý nitrate và phosphate trong nước thải sinh hoạt ở các thí nghiệm tiếp theo.
Từ khóa: Nitrate, phosphate, phân lập, vi tảo, xử lý nước thải
Abstract
Domestic wastewater usually contains a large amount of nitrate and phosphate causing eutrophication and water pollution. Microalgae often accumulate nitrogen and phosphorus from nitrate and orthophosphate to produce their biomass. Therefore, the screening of microalgae that are capable of efficiently absorbing nitrate and phosphate is necessary for initial wastewater treatment. This study investigated the ability to absorb nitrate and phosphate of 6 microalgal strains isolated from domestic wastewater. The results showed that two microalgae strains of phylum Chlorophyta, Chlorella sp.1 and Chlorella sp.2, can remove nitrate and phosphate in the experimental scale with absorption efficiency of > 90% and 88%, respectively. The result of this study suggests that these two Chlorella sp.1 and sp.2 can be used as potential agents for management of nitrate and phosphate in domestic wastewater in the upcoming experiments.
Keywords: Nitrate, phosphate, Isolation, microalgae, wastewater treatment
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Thị Kim Huê1, Đặng Thanh Thảo2, Nguyễn Công Thuận3, Nguyễn Thị Phi Oanh1
1Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
2Học viên Cao học Khóa 25, Ngành Sinh thái học, Trường Đại học Cần Thơ
3Khoa Môi trường và Tài Nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 57,Số 4A (2021):73-81)
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 2
  • 6
  • 0
lên đầu trang