Chủ nhật, 26/06/2022 | 14:15

Chủ nhật, 26/06/2022 | 14:15

Bài báo khoa học

Cập nhật 11:05 ngày 04/04/2022

Tối ưu các điều kiện sinh enzyme protease ngoại bào của vi khuẩn Streptomyces DH3.4

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện in vitro nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên hoạt tính enzyme protease của vi khuẩn Streptomyces DH3.4. Thí nghiệm thực hiện ở các môi trường pH khác nhau 4; 5; 6; 7; 8 và 9, nồng độ NaCl 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 và 3,5%. Thời gian quan sát trong thí nghiệm là 24, 48, 72, 96, 120, 144 và 168 giờ. Nguồn carbohydrate sử dụng trong thí nghiệm là glycerol, D-glucose, sucrose, D-maltose, D-xylose, soluble starch với nồng độ 1%. Nguồn nitrogen hữu cơ sử dụng là casein, malt extract, peptone, tryptone, bã đậu nành, yeast extract với nồng độ 0,5%. Nguồn nitơ vô cơ bao bồm KNO3, NH4NO3, (NH4)2SO4 và NH4Cl được bố trí với nồng độ 0,1%. Thí nghiệm đươc bố trí với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy khả năng sinh hoạt tính protease cao nhất của chủng Streptomyces DH3.4 được ghi nhận ở điều kiện nuôi cấy pH 7,0; 1,5% NaCl và thời gian nuôi cấy là 144 giờ. Tinh bột là nguồn carbon tốt nhất, trong khi malt extract và (NH4)2SO4 lần lượt là các cơ chất đạm hữu cơ và vô cơ tối ưu.
Từ khóa: Enzyme protease, NaCl, nguồn carbon, nguồn nitrogen, pH, Streptomyces
Abstract
This study was conducted under in vitro conditions to assess the effect of culture conditions on the protease production of Streptomyces DH3.4. Experiments were conducted in various pH levels (4, 5, 6, 7, 8 9) and different concentrations of NaCl (0; 0.5; 1; 1,5; 2; 2.5; 3 and 3.5%). The incubation time in the experiment was observed at intervals of 24, 48, 72, 96, 120, 144 and 168 hours. The sources of carbon used in the experiment were glycerol, D-glucose, sucrose, D-maltose, D-xylose, soluble starch with a concentration of 1%. Organic nitrogen sources were chosen such as casein, malt extract, peptone, tryptone, soybean meal, and yeast extract with a concentration of 0.5%. The sources of inorganic nitrogen including KNO3, (NH4NO3), (NH4)2SO4 and NH4Cl were designed with a concentration of 0.1%. Each experiment was run in triplicates. The results showed that the maximum protease production from Streptomyces strain DH3.4 was found under culture conditions adjusted to pH7.0, 1.5% NaCl and 144 hours of incubation. Starch performed the sole source of carbon, whereas malt extract and (NH4)2SO4 were the superior organic and inorganic substrates, respectively.
Keywords: NaCl, pH, Streptomyces, Carbon source, nitrogen source, protease enzyme
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Huỳnh Trường Giang, Vũ Ngọc Út - Bộmôn Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 57,Số 4B (2021):186-193)
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 4
  • 6
  • 4
  • 2
  • 6
lên đầu trang