Thứ sáu, 30/07/2021 | 11:14

Thứ sáu, 30/07/2021 | 11:14

Bài báo khoa học

Cập nhật 09:50 ngày 07/06/2021

Phân lập và sàng lọc một số chủng vi khuẩn lam có khả năng sinh tổng hợp chất điều hòa sinh trưởng

TÓM TẮT
Vi khuẩn lam là vi sinh vật quang hợp có khả năng sinh tổng hợpcác hợp chất thứ cấp có giá trị ứngdụng cao. Chúng tạo ra nhiều loại hoạt chất sinh học như lipopeptide, acidbéo, độc tố, carotenoids, vitamins và chất điều hòa sinh trưởng thực vật được giải phóng vào môi trường nuôi cấy. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân lập và sàng lọc một số chủng vi khuẩn lam thu từ đất nông nghiệp, các thuỷ vực nước  ngọt (kênh, mương, sông) có khả năng sinh tổng  hợp phytohormone indole-3-acetic acid (IAA). Các mẫu đất và nước là nguồn phân lập vi khuẩn lam được thu từ một số địa phương (Bắc Giang, Thanh Hóa và Huế). Acid indole-3-acetic chiết xuất từ môi trường nuôi cấy các chủng vi khuẩn lam được xác định bằng phương pháp Salkowski. Từ các hệ sinh thái thủy vực và đất trồng lúa, mười chủng vi khuẩn lam thuộc 4 chi Nostoc, Anabena, Geitlerinemavà Planktothricoides đã được phân lập. Đặc điểm hình thái của các chủng phân lập được xác định và mỗi chủng được nuôi cấy trong môi trường BG11. Trong môi trường nuôi cấy có bổ sung L-tryptophan, các chủng vi khuẩn lam đều có khả năng sinh tổng hợp chất điều hoà tăng trưởng với hàm lượng IAA dao động từ 9,1 đến 95 μg/mL. Trong số các chủng vi khuẩn lam phân lập, Planktothricoides raciborskii là chủng sinh tổng hợp IAA không phụt huộc vào tiền chất L tryptophan. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của L-tryptophan đến khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng này cho thấy nồng độ IAA tăng dần và đạt giá trị cao nhất(118,28 ± 2,00 μg/mL) khi bổ sung L-tryptophan vào môi trường nuôi cấy với hàm lượng 900 μg/mL. Khả năng sinh tổng hợp IAA của các chủng vi khuẩn lam trên cho thấy tiềm năng ứng dụng của chúng trong công nghệ sinh học nông nghiệp.
Từ khóa: Acidindole-3-acetic (IAA), chất điều hòa tăng trưởng thực vật, Planktothricoides raciborskii, phân lập, vi khuẩn lam.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY
Đoàn ThịOanh1, Dương ThịThủy2,3, Nguyễn Thi Thu Liên4, Đặng ThịMai Anh2,
Hoàng ThịQuỳnh2, Hoàng Minh Thắng2, Vũ ThịNguyệt2, Lê ThịPhươngQuỳnh5
[Nguồn: Tạp chí Công nghệ Sinh học 18 (3): 571-579, năm 2020]
T
p chí Công ngh
Sinh h
c
18(3):
571
-
579
, 2020
T
p chí C ông ngh
Sinh h
c
18(3):
571
-
579
, 2020
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 8
lên đầu trang